Browsing Tag

Di Cung Hoán Số

Hiểu đúng về nghi lễ Di Cung Hoán Số

Di Cung Hoán Số - Ai cũng vậy khi sinh ra làm người đều có một thời gian được ấn định bởi ông trời. Ai cũng có bát tự (can chi của giờ, của ngày, tháng, năm) riêng. Có những người sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng cùng năm nhưng số…